Διευκολύνσεις εργαζόμενων γονέων ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης τέκνων από COVID-19

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 390 / 3-2-2022 η απ’ αρίθμό Κ.Υ.Α 9407 με θέμα “Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020(Α΄177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του 4886/2022 (Α΄12)” σύμφωνα με την οποία διευκρινίζονται οι διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων από κορωνοϊό COVID-19.

Γενικό πλαίσιο

Οι εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης των τέκνων τους* από κορωνοϊό COVID-19 δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Εφόσον η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή (είτε λόγω της φύσεως της εργασίας είτε λόγω των ιδιαίτερων αναγκών φροντίδας που μπορεί να συνεπάγεται η νόσηση ενός παιδιού, κατά την κρίση του γονέα), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα (έως 5 εργασίμων ημερών), να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Απαραίτητη προϋποθεσή για τα παραπάνω είναι η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Η ειδική άδεια λόγω νόσησης των τέκνων από κορωνοϊο COVID-19 είναι επιπρόσθετη προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει ήδη χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

* βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

 

Δικαιούχοι της άδειας

1. Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής.

2. Η άδεια δεν χορηγείται όταν ο ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται εκτός:

  • εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή
  • νοσεί από COVID-19 ή
  • είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67%και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή
  • λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ ή
  • λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.

3. Όταν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

4. Η άδεια δεν δύναται να χορηγείται σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του άλλου γονέα τεθεί σε αναστολή.

5. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά.

6. Σε περίπτωση νόσησης άλλου τέκνου, η άδεια δύναται αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου εφόσον τα διαστήματα δεν είναι συνεχόμενα.

 

Αποδοχές κατά την διάρκεια χρήσης της ειδική άδειας

Η επιχείρηση – εργοδότης κατά την διάρκεια που οι εργαζόμενοι γονείς κάνουν χρήση της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID-19 καταβάλλουν:

  • Για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες τις αποδοχές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την άδεια ασθενείας δηλαδή το 50% των αποδοχών των εργαζομένων.
  • Για την τέταρτη (4η) ημέρα καταβάλλουν στους εργαζόμενους γονείς το ποσό που καλύπτει το 100% των αποδοχών τους το οποίο καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Το ποσό που καταβάλλεται στον εργοδότη και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου πλέον εργοδοτικών εισφορών για την τέταρτη (4η) ημέρα της ειδικής άδειας.

  • Κατά την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας, οι γονείς εργαζόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας, για την οποία λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές από τον εργοδότη.

 

Υποχρεώσεις Εργοδότη 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενό του που έχει κάνει χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας το έντυπο Ε11.2_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID -19 (Άρθρο 16 του ν. 4722/2020, Α΄177, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022, Α΄ 12) και επισυνάπτει το αποδεικτικό πληρωμής (extrait) που αντιστοιχεί στις ημέρες της άδειας λόγω νόσησης τέκνων.

2. Ο εργοδότης, για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της άδειας αυτής, υποχρεούται να τηρεί:

α) αντίγραφο του θετικού τεστ του τέκνου,

β) αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης,

γ) υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων περί των αναφερoμένων στοιχείων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 2 που δικαιολογούν τη χορήγηση της άδειας στον εργαζόμενό του,

δ) το τυχόν θετικό τεστ άλλου τέκνου του/ης εργαζόμενου/ης σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της άδειας,

ε) αντίγραφο του Εντύπου Ε11.2 που έχει υποβάλλει.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταχωρούν στις Α.Π.Δ της οικείας μισθολογικής περιόδου, το σύνολο των ημερών αδείας λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19 με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, ο οποίος θα καθοριστεί από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες αυτής της άδειας δηλαδή τόσο της αναλογίας των αποδοχών αυτών που καλύπτονται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

5. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των ειδικών αδειών λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19 που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέσω του εντύπου Ε11.2.στο ΠΣ.

Document

ΦΕΚ 390 2022