Τα νέα πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Δείτε πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

 1. η σοβαρότητα της παράβασης
 2. ο αριθμός εργαζομένων
 3. η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις
 4. ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται
 5. το μέγεθος επιχείρησης
 6. το καθεστώς απασχόλησης
 7. η υπαιτιότητα

Στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της απόφασης 60201/Δ7.1422 αναγράφονται αναλυτικά τα πρόστιμα ανάλογα με το είδος των παραβάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

 1. Πρόστιμα από 300€ έως 2.000€
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος.
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
 • Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας.
 • Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης.
 1. Πρόστιμα από 500€ έως 3.000€
 • Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
 • Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών.
 • Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
 • Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο.
 1. Πρόστιμα από 1.000€ έως 4.000€
 • Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
 • Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών.
 • Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών.
 1. Πρόστιμα από 1.800€ έως 8.000€
 • Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας.
 • Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.
 • Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

 • Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας – 400€
 • Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου – 600€
 • Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” – 400€
 • Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” – 1.000€
 • Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού - 3.000€

Document

Αριθμ. 60201 Δ7.1422