ESG: Η τέχνη της πράσινης μετάβασης

Η θέσπιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών που ψηφίστηκε το 2006, έχει διαμορφώσει μια νέα αντίληψη σχετικά με το ρόλο των επιχειρήσεων, έτσι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει πλέον ωριμάσει το επενδυτικό, θεσμικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης κριτηρίων απόδοσης, λογοδοσίας και αποτίμησης της επιχειρηματικότητας κάτω από τον γενικά αποδεκτό τίτλο ESG.

Τι είναι το ESG;

Το ακρωνύμιο ESG είναι ένα σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών κριτηρίων που διέπουν αυτό που σήμερα καλούμε υπεύθυνη επένδυση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, κάποια ενδεικτικά κριτήρια είναι τα παρακάτω:

Περιβάλλον: κλιματική αλλαγή, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG),  εξάντληση πόρων, απόβλητα και ρύπανση, νερό και ενεργειακή απόδοση, αποψίλωση των δασών, βιοποικιλότητα

Κοινωνία: εργασιακές συνθήκες, ίσες ευκαιρίες, ανθρώπινα δικαιώματα, ποικιλομορφία εργαζομένων, υγεία και ασφάλεια, παιδική εργασία και δουλεία, κοινωνική συνοχή, φιλανθρωπία

Διακυβέρνηση: επιχειρηματική ηθική, αμοιβή στελεχών, ποικιλομορφία και δομή διοικητικών συμβουλίων, δωροδοκία και διαφθορά, πολιτικές πιέσεις και δωρεές, φορολογική στρατηγική, συμμόρφωση

H επένδυση που διέπεται από κριτήρια ESG, γνωστή και ως «κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση» και ως «αειφόρος επένδυση», χαρακτηρίζει λοιπόν επενδύσεις που γίνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στους βέλτιστους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και που προσφέρουν στους οργανισμούς υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης και διακυβέρνησης. Η επένδυση με κριτήρια ESG πρόκειται ουσιαστικά δηλαδή για μία επένδυση που έχει έντονα χαρακτηριστικά  βιωσιμότητας, καθώς λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η ανθρώπινη ευημερία και η οικονομία.

Επίσης, η προοδευτικά αυξανόμενη προβολή των δράσεων των επιχειρήσεων οι οποίες είναι σχετικές με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την κοινωνική βιωσιμότητα αλλά και η χορήγηση δανείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με προνομιακούς όρους για επενδύσεις που χαρακτηρίζονται από κριτήρια ESG, έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να βλέπουν θετικά αυτή την αλλαγή.

esg_pic02

Γιατί συμφέρει μια επένδυση να έχει χαρακτηριστικά – να πληροί κριτήρια ESG

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, είναι βέβαιο ότι θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα χωρίς επιστροφή. Ουσιαστικά μιλάμε για ριζική αλλαγή όλης της οικονομίας του πλανήτη, όπου σημερινοί παράγοντες μηδαμινού ρίσκου αύριο θα αποτελούν βασικούς επιχειρηματικούς κινδύνους.

Αυτό έχει αναγνωριστεί από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κατά τέτοιο τρόπο ώστε ήδη τόσο καιρό να χρηματοδοτούν ευνοϊκά μόνο επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια ESG. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το κλασσικό risk assessment των επενδύσεων, περιλαμβάνει πλέον τα κριτήρια ESG τόσο από πλευράς τραπεζών όσο και των επιχειρήσεων.

Κάπως έτσι μπορεί εύκολα να εξηγηθεί και ο πολύ μεγάλος αριθμός επενδύσεων που ενσωματώνουν τα κριτήρια ESG τα τελευταία χρόνια. Επίσης, όσο η εφοδιαστική αλυσίδα και οι μεταφορές γίνονται περίπλοκες, υπάρχει μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα  που άπτονται των κοινωνικών, εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και των κινδύνων οι οποίοι απειλούν τις επιχειρήσεις. Η αυξανόμενη ανησυχία για περιβαλλοντικά ζητήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις των επενδυτών. Η ενσωμάτωση ομάδων που δεν ασχολούνται με τις παραδοσιακές επενδύσεις, όπως είναι οι νεότεροι άνθρωποι και οι γυναίκες, θεωρείται ότι συνέβαλε επίσης θετικά στην έκρηξη επενδύσεων που διέπονται με κριτήρια ESG.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει λοιπόν να ενσωματώσουν στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές τα κριτήρια ESG με γνώμονα το μέλλον, προκειμένου οι δράσεις τους και οι επενδύσεις τους να περιλαμβάνουν τις παραπάνω κοινωνικές αξίες, εάν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον κλάδο τους αλλά και συνάμα να συμβάλουν στο κοινό καλό.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που καθυστερούν να ενστερνιστούν αυτές τις αλλαγές, δέχονται μεγάλη κριτική και πίεση από τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους επενδυτές αλλά και τους ευαισθητοποιημένους πολίτες. Επιπρόσθετα, οι νομικές υποχρεώσεις που θα προκύπτουν για αυτές τις επιχειρήσεις αναμένεται να γίνουν σταδιακά πολύ αυστηρότερες όσο αυτές καθυστερούν να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων.

esg_pic03

Επενδύσεις με άρωμα ESG

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των επενδύσεων που βασίζονται σε κριτήρια ESG σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς οι οργανισμοί είναι πλέον ώριμοι να αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται όλο και περισσότερο από θέματα που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, τα οποία με τη σειρά τους αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους όσο ποτέ άλλοτε. Η πανδημία της COVID-19, αύξησε σημαντικά το βαθμό αυτής της συνειδητοποίησης.

Η διαταραχή της αγοράς και η μεγάλη αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την πανδημία το 2020, οδήγησε πολλούς επενδυτές να στραφούν σε κεφάλαια που περιείχαν κριτήρια ESG επειδή προσέφεραν στις επιχειρήσεις αυξημένη ανθεκτικότητα από τους εξωτερικούς κινδύνους. Τους 3 πρώτους μήνες του 2020, υπήρξαν 45,6 δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν σε τέτοια κεφάλαια παγκοσμίως. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, υπάρχουν 30,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά κεφάλαια βιώσιμων επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και υπάρχει πρόβλεψη ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν σε 50 τρισεκατομμύρια δολάρια εντός των επόμενων δύο δεκαετιών.

Όλο και περισσότεροι επενδυτές επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν οργανισμούς και προϊόντα που υποστηρίζουν και προάγουν την βιωσιμότητα και που συμμορφώνονται με τους νέους κανονισμούς και υποχρεώσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η ανάγκη για επενδύσεις με κριτήρια ESG επέφερε αυξημένες δράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο και ταυτόχρονα υψηλότερες αποδόσεις επένδυσης για κεφάλαια σχετιζόμενα με κριτήρια ESG εξαιτίας της μεγάλης ανθεκτικότητας που αυτά παρείχαν στις επιχειρήσεις έναντι άλλων συμβατικών κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που ενσωματώνουν τα κριτήρια βιωσιμότητας ESG θεωρούνται περισσότερο αποδοτικά με μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική.

Με λίγα λόγια…

Oι επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και στρατηγικές ESG εξασφαλίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, τη δέσμευση των εργαζομένων, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, το υψηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης και συμμόρφωσης, τη μελλοντική τους βιωσιμότητα, την πρόσβαση σε κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους και επιτόκια και την ενίσχυση της εικόνας του brand τους. Παράλληλα, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, τα λειτουργικά τους κόστη, τους  επιχειρηματικούς κινδύνους και την πιθανότητα παρέκκλισης από την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

esg_pic01

Η διαφορετική και ισορροπημένη προσέγγιση της Mazars

Η στρατηγική της Mazars αποτυπώνει το όραμα και τις μακροχρόνιες αξίες της εταιρείας, την ακεραιότητα, το αίσθημα ευθύνης και την υπευθυνότητα. Η ηγεσία της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οραματίζεται ένα κόσμο δίκαιο με ευημερία γι’ αυτό και στηρίζει έμπρακτα την έρευνα και τη δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και επιδιώκει μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ποιότητας στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό κλάδο.

Η Mazars μπορεί να παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις με κριτήρια ESG, τη μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, την πράσινη χρηματοδότηση, ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τα κριτήρια ESG. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Mazars συνδυάζει την διεθνή εμβέλεια με την εντοπιότητα, τη μακροχρόνια τεχνογνωσία, την ποιότητα των υπηρεσιών, τον αμοιβαίο σεβασμό για όλους τους πελάτες, την ανθρώπινη προσέγγιση, την εμπιστοσύνη και τη δέσμευσή μας ότι κάνουμε το σωστό.

Στη Mazars, πιστεύουμε ότι οι οργανισμοί αποδίδουν καλύτερα, όταν συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζόμενων, των πελατών και της ευρύτερης κοινωνίας.