Δήλωση Πληροφοριακού Περιεχομένου για τις Μισθώσεις Ακινήτων

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν Α 1139/2020 (ΦΕΚ Β' 2269/13-06-2020) με την οποία ορίζεται η τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης η εν λόγω απόφαση ρυθμίζει την υποχρέωση υποβολής αρχικών μισθωτηρίων στην ιστοσελίδα Taxisnet, την υποχρέωση δήλωσης για τις λύσεις των μισθώσεων – και δήλωσης Covid για τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Οι τροποποιήσεις της απόφασης παρουσιάζονται κάτωθι:

 • Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
 • Στις παραγράφους 2 και 4.β του άρθρου 1, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της προαναφερθείσας ΠΟΛ οι λέξεις «για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση». Ουσιαστικά δεν μεταβάλλεται το πνεύμα και ο σκοπός της προηγούμενης διάταξης.
 • Στην απόφαση επισυνάπτονται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ τα οποία αντικαθιστούν τα προηγούμενα της εγκυκλίου, σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται εκ νέου αφενός η δήλωση που υποβάλλεται και αφετέρου η απόδειξη υποβολής της δήλωσης.   
 • Προστίθεται νέο άρθρο (9) το οποίο ορίζει ότι:
 1. Για συμφωνίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης όπως ισχύει κατά την 12η Ιουνίου 2020.
 3. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
 •  Προστίθεται νέο άρθρο (11) το οποίο ορίζει ότι:
 1. Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, και «Δήλωση Covid», μέχρι την 22η Ιουνίου 2020, η οποία υποβολή της δήλωσης, poy παρατάθηκε μέχρι την 1η Ιουλίου 2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος η «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.
 2. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης. Επίσης πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση στοιχεία που αποτυπώνουν την χρήση του μίσθιου, το μίσθωμα, τον μήνα που αφορά η μείωση κοκ.  
 3. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID» σύμφωνα με το συνημμένο στην απόφαση υπόδειγμα.
 4. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αυτή θα πρέπει να προηγηθεί της «Δήλωσης Covid», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 22η  Ιουνίου 2020, που παρατάθηκε μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.
 5. Οι μισθωτές έχουν υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, μέχρι την 26η Ιουνίου 2020, που λόγω της παρατάσεως υποβολής μεταφέρθηκε μέχρι την 6η Ιουλίου 2020.  Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή.
 6. Υποχρέωση υποβολής και αποδοχής της «Δήλωσης Covid» υπάρχει και στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τη μείωση του μισθώματος.
 7. Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περί μεταβολής του μισθώματος, η υποβολή της «Δήλωσης Covid» γίνεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή.
 8. Η «Δήλωση Covid» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.